2023: Ramadan


From senseless bloodshed in Myanmar, Kashmir, Somalia, Yemen and Palestine to accidental deaths through flooding and earthquakes in Pakistan, Syria & Turkey, these events are a trial for those who suffer but also a test for you and me.


  • Iftar Daily Packs
  • Food Aid Packs
  • Zakah Cash Distribution (Widows, Orphans & Qualified Poor Families)

100% Donation Policy

100% Transparency

To find out about our 100% donation policy, please click here


Update # 1 (7 April):

Update # 2 (10 April):

Update # 3 (20 April):

DONORS:

ZAKAHHK$
Sxxxxa (£200)1,898
Sxxxxa (£300)2,847
Zxxxxa J Kxxxa (£33)313
Sxxxxxh2,000
Nxxxxd Exxxi8,300
Mxxxxn1,500
Cxx Hxx Yxn2,360
Mx Sxx Fxxx Fxxxxh3,000
Jxxxx Xxxn2,500
Mxxxxxl20,000
Mxxxxxxd Ixxxxq3,000
Mxd Sxxxxb Sxxxxl2,100
Axxx Ixxxl1,000
Rxxx Rxxi3,000
Dxxxxxx Mxxxk10,000
Axxxx Hxxxq3,000
Axx Kxxxxl (RM4,500)8,022
Sxxxxx Axxxd500
Fxx Exxx Dxx. Fxxxxxxxn30,000
Axxxx Axxxx Qxxxxxr1,000
Mxxxa5,000
Hxxxxxx Kxxn3,000
Sxxxxxx Hxxxn3,000
Sxxxx Ixxxxl1,000
Nxxxa Cxxxxo1,000
SUB-TOTAL:119,340
SADAQAHHK$
Fxxxxxa600
Axxxxh1,000
Axxxxxf5,000
Mxd Sxxxxb Sxxxxl200
Mxxxx Hxxxxxn500
Axxs1,500
Mxxxxn (Last 10 Nights)2,000
SUB-TOTAL:10,800

Food Aid Packs:

ITEM#PRICETOTAL(NIS)
Cooking Oil (Litres)3721
Sugar (Kilo)32.9338.8
Halawa (450 gm Can)166
Soup (250 gm)111
Tomato Paste (Can)23.156.3
Canned Meat (850 gm)188
Cheddar Cheese (Can)414
White Cheese (Can)41.6256.5
Rice (Kilo)25.410.8
Dates (Kilo)199
Macaroni (500 gm)13.63.6
Beans (Can)51.47
Tea (Packet)14.24.2
Jam (650 gm Can)155
Bulgur (Kilio)13.83.8
105
FX RATE (NIS/USD)3.5
PRICE US$30
# FOOD AID BOXES150
TOTAL COSTSUS$4500
%d